غمت کلکسیون خنده‌ام را ربود*

چه فرقی می‌کند کدامین روز از کدامین ماه کدامین سال است؛

وقتی همیشه برای شنیدن صدایت دیر است؟ / + /* "غم کلکسیون خنده‌ام را به سرقت برد" کاریکلماتوریست از پرویز شاپور.

/ 0 نظر / 11 بازدید